Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van de algemene verkoop- en verdelingsvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever en BVBA WASE VIJVERWINKEL, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Heihoekstraat 223, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0830.755.906 (hierna “WASE VIJVERWINKEL” genoemd), behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen. Een afwijking van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere voorwaarden, die onverkort van toepassing blijven. Een afwijking van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt slechts voor één opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 2. Elke verwijzing van de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden wordt hierbij als niet-bestaande beschouwd. Andere voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover WASE VIJVERWINKEL deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zou(den) zijn, heeft deze nietigheid geen enkel gevolg op de geldigheid van de andere bepalingen. De bepaling(en) die geen uitwerking heeft/hebben, worden dan vervangen door andere die op commercieel vlak dezelfde uitwerking heeft/hebben.

Offerte, overeenkomst, prijzen en verkoopsvoorwaarden

 1. De offertes van WASE VIJVERWINKEL zijn 30 dagen geldig.
 2. De overeenkomst met WASE VIJVERWINKEL komt slechts tot stand nadat WASE VIJVERWINKEL de bestelling schriftelijk heeft bevestigd en partijen een overeenkomst hebben afgesloten.
 3. Tenzij de opdrachtgever een consument is, is WASE VIJVERWINKEL gerechtigd haar prijzen aan te passen middels en onmiddellijk na een schriftelijke kennisgeving, indien de kost voor WASE VIJVERWINKEL toeneemt in de periode tussen het plaatsen van de opdracht en de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval heeft de opdrachtgever het recht om, binnen de acht dagen na de ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, zijn bestelling schriftelijk te annuleren.
 4. Alle huidige en toekomstige belastingen en andere kosten, heffingen en/of lasten, van welke aard ook, zijn ten laste van de opdrachtgever.
 5. Alle leveringen van werken en/of producten die niet expliciet werden voorzien in de offerte en/of overeenkomst, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de opdrachtgever, en worden als dusdanig aangerekend aan de opdrachtgever.
 6. Kortingen gelden, behoudens andersluidende afspraak, slechts voor één opdracht.
 7. De prijzen zijn exclusief BTW en zijn in euro uitgedrukt.

Leveringen en termijnen

 1. Tenzij anders overeengekomen worden de goederen, materialen en benodigdheden steeds op kosten en op risico van de opdrachtgever geleverd. De goederen en materialen worden immers geacht te zijn ontvangen en aanvaard op de zetel van WASE VIJVERWINKEL.
 2. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 3. De werf dient door de opdrachtgever gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen, materialen en benodigdheden en voor de beveiliging daarvan.
 4. Data en periodes opgegeven door WASE VIJVERWINKEL zijn slechts indicatief. Vertragingen van de werken kunnen geen aanleiding geven tot het vorderen van schadevergoeding, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 5. WASE VIJVERWINKEL kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van de werken die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan : staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door een leverancier, staking bij een leverancier, faillissement van een leverancier, tekort aan
 6. arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, weersomstandigheden, enz.. Ook voor vertraging ingevolge handelen of nalaten door de opdrachtgever is WASE VIJVERWINKEL niet verantwoordelijk.
 7. De Opdrachtgever kan de overeenkomst ontbonden verklaren indien de vertraging meer dan drie (3) maanden duurt, behoudens wanneer de vertraging het gevolg is van overmacht en voorzover de opdrachtgever WASE VIJVERWINKEL voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever WASE VIJVERWINKEL een redelijke bijkomende termijn toestaat. In dit geval kan de opdrachtgever echter geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, van welke aard ook en zowel wat rechtstreekse als wat onrechtstreekse schade betreft. Indien de opdrachtgever een consument is, kan deze de overeenkomst ontbonden verklaring, mits naleving van dezelfde voorwaarden zoals hiervoor vermeld, indien de vertraging meer dan drie (3) maanden duurt en dit ook in het geval van overmacht.
 8. WASE VIJVERWINKEL mag gedeeltelijke leveringen doen/werken verrichten en de opdrachtgever is gehouden deze gedeeltelijke leveringen/werken in ontvangst te nemen en te betalen.
 9. WASE VIJVERWINKEL is gerechtigd wijzigingen aan te brengen aan haar producten voor zover deze redelijk zijn. WASE VIJVERWINKEL is niet verplicht om wijzigingen aan te brengen aan producten die reeds aan de koper werden geleverd.

Aanvaarding der werken – klachten

 1. De opdrachtgever verbindt er zich toe om de goederen / de werken onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.
 2. Eventuele zichtbare gebreken moeten door de opdrachtgever binnen de 8 kalenderdagen na de levering/ het einde van de werken aan WASE VIJVERWINKEL schriftelijk worden gemeld, waarbij de opdrachtgever de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Indien de opdrachtgever een consument is, beschikt deze over een termijn van één maand na de levering/ het einde van de werken om de zichtbare gebreken schriftelijk te melden. Indien de klacht inzake zichtbare gebreken gegrond is en de opdrachtgever is geen consument, heeft de opdrachtgever enkel recht op een prijsreductie.
 3. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.
 4. Teneinde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden per aangetekend schrijven aan de zetel van WASE VIJVERWINKEL, binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn.
 5. Verborgen gebreken dienen uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na ontdekking ervan, schriftelijk te worden gemeld en de opdrachtgever verbindt er zich toe om een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de drie (3) maanden na ontdekking ervan, beide op straffe van verval van verhaal. Indien de opdrachtgever een consument is, dan heeft deze twee (2) maanden na de ontdekking de tijd om een verborgen gebrek schriftelijk aan WASE VIJVERWINKEL te melden en dan moet deze een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken instellen binnen één (1) jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, beide op straffe van verval van verhaal. Indien de klacht inzake verborgen gebreken gegrond is en de opdrachtgever is geen consument, heeft de klant enkel recht op een prijsreductie.
 6. Eventuele garanties kunnen enkel behandeld worden mits voorlegging van een geldige factuur en/of garantiekaart van het desbetreffende artikel. Eventuele garantievoorwaarden strekken zich niet verder dan deze vastgesteld door de leveranciers van WASE VIJVERWINKEL.

Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever erkent dat hij zelf verantwoordelijk is om zoals een goede huisvader te zorgen voor de geleverde vissen, planten of andere levende mechanismen. De opdrachtgever erkent dat hij hiervoor afdoende werd geïnformeerd door WASE VIJVERWINKEL en hierover geen verdere inlichtingen wenst te bekomen. WASE VIJVERWINKEL kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor sterfte of ziekte van de geleverde vissen, planten of andere levende mechanismen 24 uur na levering. 24 uur na levering wordt de sterfte of de ziekte geacht te zijn ontstaan ingevolge het onoordeelkundig verzorgen van deze levende mechanismen door de opdrachtgever.
 2. Behoudens andersluidend beding en onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan WASE VIJVERWINKEL niet aansprakelijk gesteld worden voor : toevallige schade of schade ten gevolge van overmacht of weersomstandigheden; schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik en/of gebrek aan onderhoud; schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van WASE VIJVERWINKEL of één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers; indirecte schade in hoofde van de opdrachtgever of derden, zoals (doch niet limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, schade door schending van rechten van derden.
 3. WASE VIJVERWINKEL is wel aansprakelijk voor zijn opzet, zijn grove schuld of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers.
 4. WASE VIJVERWINKEL is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de opdrachtgever tegen eventuele schadevergoedingen, zelfs ingeval van zware fout.
 5. De schadevergoeding waartoe WASE VIJVERWINKEL eventueel zou gehouden zijn op grond van deze overeenkomst, is beperkt tot 10% van de prijs, met een absoluut maximum van 5.000,00 EUR.

Risico- en eigendomsoverdracht

Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van WASE VIJVERWINKEL tot aan de integrale betaling van de facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van WASE VIJVERWINKEL slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan WASE VIJVERWINKEL zou toebehoren.

Het risico gaat evenwel over op de opdrachtgever vanaf de levering van de goederen, materialen en benodigdheden.

Van zodra WASE VIJVERWINKEL een (gedeelte) van een werk heeft uitgevoerd of (een gedeelte van) het materiaal heeft geleverd, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle schade die aan de geplaatste/geleverde goederen, materialen en benodigdheden wordt aangebracht.

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor de aanvang van de werken.

De opdrachtgever is jegens WASE VIJVERWINKEL aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen van WASE VIJVERWINKEL, zowel ingevolge van eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De opdrachtgever zal WASE VIJVERWINKEL integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.

Netting en andere rechten van WASE VIJVERWINKEL

Van zodra en zolang één of meerdere aan WASE VIJVERWINKEL verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de opdrachtgever:

 • worden alle aan WASE VIJVERWINKEL verschuldigde bedragen in één keer opeisbaar, zonder ingebrekestelling;
 • is WASE VIJVERWINKEL, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag,
 • is het de opdrachtgever verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren;
 • draagt de opdrachtgever hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan WASE VIJVERWINKEL over tot zekerheid van de betaling van diens facturen;
 • zal de opdrachtgever WASE VIJVERWINKEL onverwijld en per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van alle uitvoeringsdaden die één of meerdere schuldeisers van de opdrachtgever stellen ten aanzien van de opdrachtgever met betrekking tot de onbetaalde werken, op straffe van een schadevergoeding van 1.000 EUR, onverminderd hogere schadevergoeding;
 • is WASE VIJVERWINKEL zonder kennisgeving aan de opdrachtgever gerechtigd de werken van eender welke andere opdracht op te schorten, ook al maken deze werken deel uit van een andere overeenkomst;
 • is WASE VIJVERWINKEL, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van WASE VIJVERWINKEL om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen, middels eenvoudig aangetekend schrijven. Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de opdrachtgever is deze laatste een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd hogere schadevergoeding indien daartoe aanleiding bestaat (bv. voor verplaatsingskosten, opslag en daarmee samenhangende kosten of voor op maat gemaakte
 • materialen, onderdelen of goederen : deze kosten dienen 100% door de opdrachtgever te worden betaald).

Betaling

 1. De facturen van WASE VIJVERWINKEL zijn, behoudens andersluidend beding, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van WASE VIJVERWINKEL.
 2. WASE VIJVERWINKEL is gerechtigd betalingen van de opdrachtgever eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten en kosten), ongeacht of de opdrachtgever zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden. WASE VIJVERWINKEL is daarenboven gerechtigd betalingen van de opdrachtgever eerst aan te rekenen op de intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan WASE VIJVERWINKEL.
 3. Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
  - een verwijlintrest verschuldigd van 10% en dit vanaf de vervaldatum, berekend van dag tot dag;
  - een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;
  In het geval de opdrachtgever een consument is, is deze gerechtigd eenzelfde schadevergoeding en eenzelfde interest aan te rekenen indien WASE VIJVERWINKEL in gebreke blijft zijn verbintenissen te voldoen.
 4. Schuldvergelijking door de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij de opdrachtgever een consument is. Evenmin kan de opdrachtgever enig retentierecht uitoefenen op de onbetaalde goederen/werken.

Herroepingsrecht

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de opdrachtgevers die in hun hoedanigheid van consument een overeenkomst afsluiten zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van WASE VIJVERWINKEL en de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te herroepen binnen de veertien kalenderdagen te rekenen vanaf het afsluiten van de overeenkomst, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, dan wordt de termijn verlengd tot de daaropvolgende werkdag.
 3. De opdrachtgever kan het herroepingsrecht uitoefenen door WASE VIJVERWINKEL via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De opdrachtgever dient deze verklaring toe te sturen naar de exploitatiezetel van WASE VIJVERWINKEL en kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier tot herroeping, dat als bijlage bij deze algemene voorwaarden wordt toegevoegd. Gebruik van dit model is niet verplicht.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomst tussen WASE VIJVERWINKEL en de opdrachtgever wordt beheerst door het Belgisch recht.

De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen WASE VIJVERWINKEL en de opdrachtgever is op de maatschappelijke zetel van WASE VIJVERWINKEL.

Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen WASE VIJVERWINKEL en de opdrachtgever behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van WASE VIJVERWINKEL.